Our Team

OUR TEAM

Meet the Leaders of Change

Trustees

Meet the Pioneers of Change

Ravindra Chache

President

Pravin Dabholkar

Secretary

Hritika Punekar

Treasure

Vipul Pore

Trustee

Vivek Pagar

Trustee

Prathamesh Divekar

Trustee

Dipesh-Kamble

Trustee

Pranay Mhatre

Trustee

Dattaram Walvankar

Trustee

Shashank Bore

Trustee

Pradip Bhalekar

Trustee

Madhuri Pandere

Trustee

Sheetal Waje

Trustee

Vanisha Rathod

Trustee

Jyotika Sawant

Trustee

OUR TEAM

Multi Tasking Team

Vidya Pikle
Sanchita Dhanwade
Jaie Bhurke
Varada Netke
Arpita Raut
Sagar Kambale
Reshma Bhowar
Dilip Warekar
Parag Patil
Kiran Chonkar
Abhay Bambardekar
Vishakha Wable
Superna Shastri
Ashwini Gopudge
Dinesh Gunjal